Public bus

【To Sanbesan】
Nearest bus stop「Taishou Higashi Machi」(Iwami Koutsu) 1 minute walk from Yukimi-inn
one-way:930yen

on
the
way
Taishou Higashi Machi Sanbe Onsen
7:18 7:57
8:53 9:35
11:18 12:00
on
the
way
back
Sanbe Onsen Taishou Higashi Machi
15:05 15:45
16:17 16:54
(weekdays only)17:52 18:29

 

【To IwamiGinzan】
Nearest bus stop「Taishou Higashi Machi」(Iwami Koutsu) 1 minute walk from Yukimi-inn
one-way:610yen

on
the
way
Taishou Higashi Machi Omoridaikansyo
8:50 9:13
9:40 10:03
10:55 11:18
on
the
way
back
Omoridaikansyo Taishou Higashi Machi
15:07 15:30
16:02 16:25
(Saturdays, Sundays and holidays only)16:32 16:55
(weekdays only)16:53 17:15
(weekdays only)18:07 18:30

 

【To Yunotsu・Nima】
12 minute walk from Yukimi-inn to JR Ohdashi Sta.
one-way:Ohdashi⇄Nima   240yen
     Ohdashi⇄Yunotsu 420yen

on
the
way
Odashi Nima Yunotsu
7:42 7:56 8:10
8:42 8:53 9:03
10:15 10:25 10:35
11:05 11:20 11:43
on
the
way
back
Yunotsu Nima Odashi
13:53 14:01 14:15
15:46 16:06 16:34
16:49 17:01 17:16
17:35 17:46 18:01
18:36 18:47 19:03
19:22 19:34 19:50

 

Express bus

Iwami Ginzan Go

JR

Sanin Main Line of Odashi Sta. from Gotsu・Hamada
Sanin Main Line of Odashi Sta. from Izumo・Matsue

タクシー

Nihon Kotsu Kabushikigaisya Oda Eigyousyo :0854-82-0456
Fuji Daiichi Kotsu Kabushikigaisha       :0854-82-0660